mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言,求数组最大最小值 >>

C语言,求数组最大最小值

#include main() { int a[N]={};//已知数组 int max=a[0];//保存最大值 int min=a[0];//保存最小值,先初始化为数组第一个元素 for(int i=1;imax)//判断最大值 max=a[i]; if(a[i]

#include "stdio.h" int main() { int x[100],max,min,i,n; printf("输入整数个数:"); scanf("%d",&n); printf("输入一组正整数:"); scanf("%d",&x[0]); max=0;min=0; for(i=1;i

#include main(){int a[10],i,j,k;for (i=0;i

# include int main() {int i,max,min,a[10]; scanf("%d",&a[0]); //读入首个元素的值 max=min=a[0]; //只有一个元素时,它既是最大值,又是最小值 for(i=1;imax)max=a[i]; //打擂台,继续比较,得出到当前为止的最大与最小值 else if(a[i]

int i; float a[5]; // 自己设置大小 int min, max; min = max = a[0]; for(i=0; ia[i]) min = a[i]; if(max

#include //挑选法 #define N 10 void main() { int a[N],m,n,i; for ( i=0;i

最后输入的那个数已经比较过了,但是还没有把最后一个数值赋给max,或者是min.所以导致输出结果不对。

#includeint main() { int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int max, min;max = min = a[0]; //假设第1个元素即是最大值也是最小值。int *p = a; //遍历数组,找出数组a中的最大数和最小数for (int inx=0; inx!=sizeof(a) / sizeof(int); ++inx) {...

#include "stdio.h" int main() { double a[4][6]={0}; int i,j; double max,min,ave,sum=0; printf("请输入一个4X6的二维数组:\n"); for(i=0;i

循环,两个变量分别记录数组第一个元素, 循环中从第二个元素开始比较,比记录最大值变量的值大则替换,比记录最小值变量的值小的则替换. 循环结束即得结果.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com