mdsk.net
当前位置:首页 >> C语言 利用指针实现求数组元素中的最大值和最小值 >>

C语言 利用指针实现求数组元素中的最大值和最小值

#include int max(int *p,int n) //用指针做参数,从n个数中找出最大值返回 {int i,*p1=p; for(i=0;i*p1)p1=p+i; return *p1; } int min(int *p,int n) //用指针做参数,从n个数中找出最小值返回 {int i,*p1=p; for(i=0;i

思路: 1 函数参数设计:数组首地址(指针),数组长度(int),最大值及最小值(两个指针)。 2 以第一个数为最大/最小值。 3 遍历其余数,与最大/最小值比较,如果更大/小,则替换该值。 当遍历结束,则得到最大及最小值。 代码: void get_min_max(i...

#include void main() { int a[100],i,j,max=-32000,min=32000; int *p; for(p=a;p

int max1,max2; int p[N],*a; ...... //数组p初始化 a = p; max1 = max2 = *p; //给max1和max2给一个初值 for(int i=0;i

#includeint main() { int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int max, min;max = min = a[0]; //假设第1个元素即是最大值也是最小值。int *p = a; //遍历数组,找出数组a中的最大数和最小数for (int inx=0; inx!=sizeof(a) / sizeof(int); ++inx) {...

#include int main() { int a[10],i,j,temp; printf("输入10个数:\n"); for(i=0;i

#include #include void maxmin10(int a[10], int *max,int *min); /* run this program using the consolepauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int a[10],max,min; max = 0;mi...

C语言代码。 #include void main() { int i,a[6],*p,sum=1; for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com