mdsk.net
当前位置:首页 >> 20道简便运算带答案 >>

20道简便运算带答案

(1)101×99 =(100+1)×99 =100×99+99 =9999 (2)14×35 =7×2×35 =7×70 =490 (3)25×28 =25×4×7 =100×7 =700 (4)4×9×25 =4×25×9 =100×9 =900 (5)43×5×4 =43×20 =860 (6)15×12 =15×2×6 =30×6 =180

62×7.1+2.9, =440.2+2.9, =443.1; 4.2×0.25, =(4+0.2)×0.25, =4×0.25+0.2×0.25, =1+0.05, =1.05; 5.2×4.3+0.8×4.3, =(5.2+0.8)×4.3, =6×4.3, =25.8. 8.5+1.5÷0.25×4, =8.5+6×4, =8.5+24, =32.5. 0.25×0.8+2.5% =0.2+2.5%, =0.225; 32×1...

以后自己写!!475+254+361=470+250+360+(5+4+1)=470+250+360+10=1090615+475+125=615+(475+125)=1215860-168+159=860-(168-159)=860-9=851第四你应该抄错了,这没法简便,应该是-358第五题直接按照顺序算=476+65-(30-1)=476+65+1-30=51...

99+(38+101)=238 125×64=8000 500-99-1-98-2=300 260÷13÷2=10 101+202+303=606 373-(173+40)=160 125×15×8×6=90000 25×32×125=100000 125×(6×8)=6000 25×(4×12)×5=6000 898-133-67=698 360÷8÷5=9 (363+95)+(37+105)=...

3.4+3.4×99 =3.4×1+3.4×99

类型一:(注意:一定要括号外的数分别乘括号里的两个数,再把积相加) (40+8)×25 125×(8+80) 36×(100+50) 24×(2+10) 86×(1000-2) 15×(40-8) 类型二:(注意:两个积中相同的因数只能写一次) 36×34+36×66 75×23+25×23 63×43...

那里呢,正好有兴趣。

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=4、 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6) 42x...

300÷125÷8 =300÷(125×8) =300÷1000 =0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28) = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 26*15 = (20+6)*15 = 20*15 + 6*15 = 300+90 =390 25*99*4 = 25*4*99 = 100*99 = 9900 250*32 = 250*4*8 =...

题目是啥呀?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com