mdsk.net
当前位置:首页 >> 在一个二维数组中找出最大值和最小值...C语言编写 >>

在一个二维数组中找出最大值和最小值...C语言编写

#include "stdio.h" int main() { double a[4][6]={0}; int i,j; double max,min,ave,sum=0; printf("请输入一个4X6的二维数组:\n"); for(i=0;i

遍历一次就好了,用2个计数指示器标识最小值位置。

这是伪码,补充一下就ok: int a[3][4]={......}; int i=0,j=0,max=a[0][0]; for(int m=0;m

#include #define ROW 3 #define COL 2 int main() { int a[ROW][COL]; int i,j,maxi,maxj,mini,minj,max,min; printf("请输入数组a:"); for(i=0;i

主体框架是设置一个大循环,遍历各行 设置两个变量数组,一个用于存储最大值的位置,一个用于存储最小值位置,如max[3],min[3]其中max[0],max[1],max[2]分别代表行号 列号,数值。 循环前,先给max min赋初值,默认到数组的第一个值。 在循环中,...

#include int a[3][4]={0}; int min(int y)//第y+1列的最小值 所在的行 { int i,temp,min=0; for(i=1;ia[i][y]) min=i; } return min; } int max(int x)//第x+1行的最大值 所在的列 { int j,temp,max=0; for(j=1;j

#include "stdio.h" int main() { int x[100],max,min,i,n; printf("输入整数个数:"); scanf("%d",&n); printf("输入一组正整数:"); scanf("%d",&x[0]); max=0;min=0; for(i=1;i

#include #define LEN 3 int main(int argc, const char *argv[]) { int a[LEN][LEN] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {3,7,2}, }; int j; int max = 0; for(j = 0;j < LEN;j++){ if(a[j][0] > max){ max = a[j][0]; } } for(j = 0;j < LEN;j++){ if(a[j][...

#include int main() { int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i,max=a[0[0],min=a[0][0]; float aver,sum=0; int *p=&a[0][0]; for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com