mdsk.net
当前位置:首页 >> 写一个函数将一串字符中的元音字母复制到另一字符... >>

写一个函数将一串字符中的元音字母复制到另一字符...

#include #include void main() { int i,j=0; char s[80],c[80]; printf("\n输入一个字符串:"); gets(s); for(i=0;i

#include void main() { void cpy(char[],char[]); char str[80],c[80]; printf("\n输入字符串:"); gets(str); cpy(str,c); printf("\n字符串中的元音字母是%s\n",c); } void cpy(char s[80],char c[80]) { int i,j; for(i=0,j=0;s[i]!='\0';i++...

定义的时候不用二维数组, 要定义C 修改如下: #include void main() {void cpy(char [],char []); char sty[80],c[80]; printf("\ninput sting:"); gets(sty); cpy(sty,c); printf("\nThe vonelletters are:%s\n",c); } void cpy(char s[],char...

void copy(char str[]) { int i,j; char s1[30]; for(i=0,j=0;i

#include #include void str(char a[100],char b[100]) { int i=0, j=0; while(a[i]!='\0')//'\0'代表ASCLL码0的字符,即是一个空操作符也就是是结束符; { if(a[i]=='a'||a[i]=='e'||a[i]=='i'||a[i]=='o'||a[i]=='u') { b[j]=a[i]; j++; } i++;...

#include #include void main() { int i,j=0; char s[80],c[80]; printf("\n输入一个字符串:"); gets(s); for(i=0;i

#include void cpy(char src[], char dest[]){int i;int location = 0;for (i = 0; i < strlen(src); i++)if (strchr("aeiou", src[i]))dest[location++] = src[i];dest[location] = '\0';}

#include #include void fun(char a[], char b[]) { char* vs="aeiouAEIOU"; int l,i,j,k; l=strlen(a); k=0; for(i=0;i

你是说将a字符串中的元音字母找出来,再复制到b字符串中,再按aeiou的顺序输出?

# include int copy(char a[100],char b[100]){ int i,j,n; while(a[i]!='\0') { if(a[i]='a'||'e'||'i'||'o'||'u') { n++; for(j=0; j

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com