mdsk.net
当前位置:首页 >> 五年级口算题带答案上册 >>

五年级口算题带答案上册

1)2.9 * 0.5 = 答案:1.45 (2)5.9 * 0.2 = 答案:1.18 (3)3.6 * 7 = 答案:25.2 (4)4.3 * 0.3 = 答案:1.29 (5)5.9 * 9 = 答案:53.1 (6)9.4 * 9 = 答案:84.6 (7)7.5 * 6 = 答案:45 (8)1.3

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.300*6=

17*40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8*0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32*500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5*200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4*0.8= 4*0.25= 0.36+1.54= 1.01*99= 420÷

4.7+2.3= 4.5*2= 6.9-2.5= 7.2*0.8= 6*3.4= 0.62-0.32= 1.4*0.5= 0.75*100=0.02*0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=0.75÷0.25= 0.125*8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=3.6÷24= 0.8*1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=12.8÷4= 5.2÷13

一 12*3= 15*7= 10*8÷16= 二 56+47= 37*3= 649-112= 三 75÷5= 17*15= (159+97)÷16= 四 6+7*8= 43*9= (5÷7+1)*7= 五 1÷2*4= 195+624= 23*50= 六(48+8)÷7= 12.5*8= 33÷12= 七 1000-257= 1001÷11= 34*56= 八 [48÷(7-4)+4]*5= 47÷100=

7.8*10= 0.6*100= 3.71*10= 4.5*1000 0.92*100= 6÷12= 0.87-0.49= 5.2*10= 0.28*1000= 6.12*10= 0.479*100= 17.6*1000= 5÷100= 21.3÷10= 14.17÷100= 9.2÷10= 7.13÷10= 1÷100= 0.43÷10= 278.6÷1000= 53.4÷100= 38.2÷100= 2.33÷10= 4.56÷

自己做才是最好的,不好老是依靠别人

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com