mdsk.net
当前位置:首页 >> 三分之一减去十二分之七加二十分之九减三十分之十... >>

三分之一减去十二分之七加二十分之九减三十分之十...

一又三分之一减十二分之七加二十分之九减三十分之十一加四十二分之十三减五十六分之十五=1+1/3-1/3-1/+1/4+1/5-1/5-1/6+1/6+1/7-1/7-1/8=1-1/8=7/8

二分之三-六分之五+十二分之七-二十分之九+三十分之十一-42分之十三+56分之十五=1+二分之一-(二分之一+三分之1)+(三分之一+四分之一)-(四分之一+五分之一)+(五分之一+六分之一)-(六分之一+七分之一)+(七分之一+八分之一)=1+二分之一-二分之一-三分之1+三分之一+四分之一-四分之一-五分之一+五分之一+六分之一-六分之一-七分之一+七分之一+八分之一=1+八分之一=1又八分之一

六分之五,先将一又三分之一通分成十二分之十六,再分别把二十分之九和三十分之十一通分成六十分之二十七和六十分之二十二,解出来得六分之五

十二分之七 = 三分之一 + 四分之一 二十分之九 = 四分之一 + 五分之一 三十分之十一 =五分之一 +六分之一 四十二分之十三 =六分之一 + 七分之一 至于最后一个 你是不是少打了一个字?按照这个题目的发展情况应该是 五十六分之十五 才对 之后相加减,约去对应的相同项目就可以了

1.解:表达式即:(1+1/3)-7/12+9/20-11/30+13/42-15/56=1+(4/12-7/12)+9/20-11/30+13/42-15/56=1-1/4+9/20-11/30+13/42-15/56=1+(-5/20+9/20)-11/30+13/42-15/56=1+1/5)-11/30+13/42-15/56=1+(6/30-11/30)+13/42-15/56=1-1/6+13/42-15/56

答案是2/9即九分之二 因为把十二分之七认为是十二分之一乘以七同理 十二分之一等于三分之一减去四分之一二十分之一等于四分之一减去五分之一三十分之一等于.最后消去为三分之七减去八分之三十二加上九分之十七等于九分之二

一又三分之一减去十二分之七加上二十分之九减去三十分之十一加上四十二分之十三减去五十六分之十五=1+1/3-(1/3+1/4)+(1/4+1/5)-(1/5+1/6)+(1/6+1/7)(1/7+1/8)=1+1/3-1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6+1/7-1/7+1/8=1+1/8=9/8

孩纸 其实挺简单的. 一又三分之一 拆成 1+1/3 十二分之七 拆成 1/3+1/4 二十分之九 拆成 1/4+1/5 三十分之十一 拆成 1/5+1/6 四十二分之十三 拆成 1/6+1/7 五十六分之十五 拆成 1/7+1/8 式子=1+1/3-1/3-1/4+1/4+1/5-1/5-1/6+1/6+1/7-1/7-1/8 =1-1/8 =7/8 孩纸 好好学习 天天向上!!! 祝你 学习进步!

一又三分之一减十二分之七加二十分之九减三十分之十一加四十二分之十三减五十六分之十五=1 1/3-1/3-1/ 1/4 1/5-1/5-1/6 1/6 1/7-1/7-1/8=1-1/8=7/8

7/12=7/[3*4]=7*(1/3-1/4)9/20=9/[4*5]=9*(1/4-1/5)11/30=11/[5*6]=11*(1/5-1/6)13/42=13/[6*7]=13*(1/6-1/7)15/56=15/[7*8]=15*(1/7-1/8)∴原式=4/3-7*(1/3-1/4) 9*(1/4-1/5)-11*(1/5-1/6) 13*(1/6-1/7)-15*(1/7-1/8)= -3/3 16/4-20/5 24/6-28/7 15/8=15/8-1=7/8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com